کمپین تبلیغاتی چیست؟

کمپین تبلیغاتی مجموعه ای از فعالیت های تبلیغاتی چند جانبه است که قبل از هرچیز پیام هدف کمپین مشخص شده،مخاطب تعیین شده وبا برنامه ریزی دقیق ،بکوشد پیام مناسب دردوره زمانی مناسب بابودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده وتعداد بیشتری از مخاطبان رابرای نزدیک ترکردن ارتباط بامالک کمپین ،ترغیب نماید.کمپیت تبلیغاتی بدون تعریف معیارعددی مشخص برای سنجش کارایی بی معنی است. برای درک بهتر کمپین تبلیغاتی، باید به خاطر داشته باشیم که خود مفهوم تبلیغات، پایه‌های مشخصی دارد که در قالب‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. شاید یکی از مدلهای ساده که تصویر خوبی از تبلیغات ارائه می‌دهد مدل ۵M باشد. به این پنج واژه توجه کنید: Mission )ماموریت) Money-( پول و بودجه) Message- (پیام) Media- (رسانه مورد استفاده –( )Measurement ارزیابی اثربخشی تبلیغات(

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.

تماس با ما

معین رسانه

کرج مهرشهر

بلوار ارم

برج دارا

02634908975

09212756234

moeinmedia@gmail.com