معین رسانه

درباره ما

                                                                            

 زندگيامروزدرجوامعمدرن،مشحونازپیامهای تبلیغاتی استاینپیامهادرقالبهايمتنوعومتعدد،اززندگيروزمرهتازندگي  كاريافرادراتحتتأثیرقرارميدهد.

ازهدفگیري مصرفكالاهايفیزیكيوخدماتبانكيگرفتهتاتبلیغاتپیچیدهتردرزمینههاي

فرهنگيبه منظورارائةتولیداتوخوراكفكري،همگيجزءجداناشدنيزندگيمدرنانسانهاست.  تولیدوارائةپیامهايتبلیغاتیهمانندبسیاريازپدیدههايصنعتيامروز،

یكفعالیتچندرشتهايوحاصلدانشهايمتنوعيچونروانشناسي،جامعهشناسي،ارتباطات،مطالعاتفرهنگو  بازارشناسي استوبهمددروشهاوفنونمتنوعينیزانجامميشود.

دنیايامروزدنیايهزینهومنفعتمیباشد باتوجهبهآنکهامرتبلیغات،درشرکتهاومؤسسات

هزینهبراست،لازماستتاتبلیغاتبهگونهايصحیحومناسبصورتگیرندتاضمناثربخشی،

بهنوعیمتناسبباآنهزینه صرف شده،برايمؤسسهمنفعتوعایديهرچنددربلندمدتداشتهباشد

 بااینوجود،بحرانکمبودمنابعمالیشرکتهاووجودرقابتشدیددرمیانشرکتها،حساسیتنسبتبه

مخارجتبلیغاتراافزایشدادهاستولزومتحقیقدرخصوصاثربخشیتبلیغاتآشکارترگردیدهاست.

همچنینباتوجهبهاهمیتایجادکاراییبیشتردرامرتبلیغات،رتبهبنديرسانههايتبلیغاتیبه کارگرفتهشدهدرسازمانازجایگاهخاصیبرخوردارمیباشدواینامرمانعصرفهزینههاي نامناسبدر تبلیغات میشودیکمصرفکنندهمتعارفهرروزهدرمعرضصدهاتبلیغتجاري قرارمیگیرد . طبقیکبرآوردانجام شده،حدود

یکسالونیمازعمرما صرفتبلیغات گوناگونمیشودتبلیغاتهمچونرمزورازمحسوبمیشوند.

رسانههايارتباطجمعیانتقالدهندهپیامهاونمادهاییهستندکهفرایندجامعهپذیريافرادوانتقالبین

فرهنگهارابهوجودمیآورند.

رسانههاامروزهنقشفرهنگسازيبهخودگرفتهاندوبرافرادجوامعاثراتقابلملاحظهايدارندومیتوانند

زمینهسازبسیاريازفعالیتهاواقداماتاجتماعیباشند.

   

از این رو

 

 

شرکت تبلیغاتی معین رسانه در سال 1386وباهدف ارتقای سطح

 

کیفی تبلیغات وبرنامههای تصویری رسانه ایتاسیس گردید تابتواندبرپایه اصول علمی

 

واستفاده ازتجربیاتچندین ساله درجهت رشدوتوسعه اقتصادی وفرهنگی جامعه گام بردارد.

 

این شرکت افتخار داردتاباتیمی مجرب ازهنرمندان ودانش آموختگان عرصه تبلیغات و

 

رسانه پاسخگوی نیاز مشتریان باشد.

 

همواره به این اصل اعتقادداشته و داریم که بااستفاده از علم خود وروش های نوین

درحوزه رسانه وتبلیغات، صادقانه درکنارمشتریان وصاحبان آگهی باشیم تا بتوانیم ضمن کمک

بهدستیابی آنها به اهداف تجاری خویش موجبات شادی ورضایت مخاطبان وارتقای سطح فرهنگی

جامعه را فراهم آوریم. 

چه بسیارمفتخریم که بگوییم ،فعالیت درکنار بزرگان عرصه تولید وصنعت واعتماد چندساله آنها به

این مجموعه بیش از پیش مارا برآن می دارد تا بتوانیم بهتر از گذشته خدمت رسانی نماییم. 

لینک های مفید