معین رسانه

تیزر تلویزیونی(TV Commercials)

يکی از انواع برنامه سازی تلویزیونی برنامه سازی تبليغاتی است ،نوعی از برنامه سازی تصويری که علاوه بر استفاده از

 تکنيک های نوين صنعت فيلمسازی به شدت وام دارمحتوی است از آن جهت که اگر يک برنامه تبليغاتی بتواند بيننده و

مخاطب خود را متقاعد کند که يک محصول يا خدمات موردنظر برنامه را استفاده کند به شدت باعث رشد وتوسعه یک

 صنعت و حتی اشاعه یک فرهنگ در جامعه شود وعدم موفقیت آن در جلب توجه مخاطب منجر به شکست وازبین رفتن

 تمام هزینه هایانجام شده واشاعه فرهنگی نامناسب با اصول فرهنگی جامعه می شود.

مطمنا يک برنامه تبلیغاتی همچون سایر برنامه های تلویزیونی نیازمند يک برنامه ريزی هدفمند چه از لحاظ ساختار وچه

 مديريت منابع مالی است که مرحله به مرحله قابل ارزيابی باشد تا انطباق آن با اصول به دست آمده بررسی شود،ازطرفی

  برنامه های تبليغاتی نيز همچون ساير برنامه های تصويری نيازمند این دقت نظر در محتوی وساختار می باشند

که حتیمی توان مراحلی درارتباط با نظرسنجی ساختار برنامه وميزان اثرگذاری آن روی گروه های کوچک مبنا قبل از

پخش درنظرگرفت تانقاط ضعف و قوت برنامه مشخص شود.

شرکت معین رسانه با بهره گیری از نیروهای مستعد ودانش آموخته وتکنیک های نوین فیلمسازی درزمینه ساخت وتولید 

تیزرهای تلویزیونی فعالیت می نماید.

کلیه مراحل مخاطب شناسی، ایده پردازی،تهیه سناریو،تصویربرداری ،تدوین وخلق جلوه های گرافیکی مورد نیاز توسط

عوامل این شرکت وبابالاترین کیفیت ساخته وعرضه می شود.کلیه مراحل تولید با حضوروتبادل نظر با صاحبان آگهی انجام

می گیرد تابتواند بیشترین اثرگذاری رابرروی مخاطبان داشته باشد. 

     

لینک های مفید